แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

การประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพ

คมนาคมขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง

พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) ปรับปรุงทางหลวง แขวงทงหลวงนครราชสีมา