แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 

ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน  โคกกรวด – นครราชสีมา

  ระหว่าง  กม.137+165 - กม.138+300  และ  กม.139+000 – กม.140+000

ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2563  เวลา  09.30 – 11.00  น.

ณ  อาคารหอประชุม 90 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

 

ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

 

Download