แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

สายทางในความรับผิดชอบ

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลรักษาทางหลวงของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่จะเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภูมิภาคอินโดจีน โดยเส้นทางในความรับผิดชอบจะมีปริมาณการจราจรสูง เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งพืชไร่ทางการเกษตร และผลิตผลทางอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ