แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก


แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัด
การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง
หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา
1 แห่ง
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้อง KDOO ชั้น 1
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224
(แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
ในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการก่อสร้างโดย
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่มีความสนใจ
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการก่อสร้าง
พร้อมเสนอแนะหรือแสดงความต้องการ
ให้ดำเนินการอย่างไรในระหว่างการก่อสร้างฯ
อันจะสามารถลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดย
หวังว่าประชาชนทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์สูงสุด