แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

นายชิตพล  เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ขอเชิญหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100  ตอน นครราชสีมา – หัวทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง  งานสัญญาที่ นร.45/2565 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  เริ่มต้นสัญญาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565- 30  มิถุนายน  2565  จำนวน  150  วัน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจราจร เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจราจรในระหว่างการก่อสร้าง  ตั้งแต่บริเวณสามแยกบิ๊กซี นครราชสีมา - ประตูน้ำ  ณ ห้องประชุมฤทธิรงค์  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบคุณทุก ๆ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

#กรมทางหลวง