- ดำเนินการขูดไสผิวทาง ทล.2 กม.35+772 – กม.72+015
- ดำเนินการปรับระดับผิวทาง ทล.2256 กม.72+000
- ดำเนินการทาสีราวกันอันตราย ทล.2068