ดาวโหลด  แผน วาระ กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการกำหนดรูปแบบจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2

  ตอน  มวกเหล็ก – บ่อทอง  ระหว่าง  กม.42 – กม.45  รวมทางคู่ขนาน

ในวันพุธที่  29  มกราคม  2563  เวลา  09.30 – 11.00  น.

ณ  ศาลาวัดกลางดง  ตำบลกลางดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

Download