ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอด

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง

หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา)

จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้อง KDOO ชั้น 1

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

ตำบลในเมือง อ.เมือง จงนครราชสีมา

โดย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224

(แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการก่อสร้าง

ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผลของการดำเนินโครงการฯ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างการดำเนินการ

ก่อสร้าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ พร้อม

กับนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาต่างๆ

ไปพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขเพื่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

#สำนักก่อสร้างสะพาน

#กรมทางหลวง

 

#สายด่วนกรมทางหลวง_1586